ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Σχολεία
«Νεαροί Καταναλωτές»

Το εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νεαροί καταναλωτές. Τα βασικά δικαιώματα» αποτελεί σειρά δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα αγωγής του καταναλωτή και απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος, με ειδική στόχευση σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις νεαρές μαθήτριες και τους νεαρούς μαθητές (και τους εκπαιδευτικούς τους) σχετικά με τον ρόλο και τις ευθύνες τους ως καταναλωτών και πολιτών της χώρας μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου, ούτως ώστε να πιστέψουν στον εαυτό τους, να αντιληφθούν ότι δεν είναι ανίσχυροι, αλλά αντίθετα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι μικροί «ήρωες» της μεγάλης αλλαγής προς την υπεύθυνη κατανάλωση, με κύριο εργαλείο τη γνώση των βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

Νεαροί Καταναλωτές

Με βάση τον Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» αλλά και την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πέντε δικαιώματα που θα πρέπει να γνωρίζεις», τα παιδιά και οι διδάσκοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματα του καταναλωτή, προκειμένου να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης (στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, ιδίως στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και να εξελιχθούν σε υπεύθυνους καταναλωτές.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της Υπηρεσίας στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, ειδικότερα δε στα βασικά δικαιώματα και τις απαραίτητες γνώσεις που ενδυναμώνουν τους καταναλωτές στις ορθολογικές, υπεύθυνες φυσικές και ηλεκτρονικές αγορές τους: υπαναχώρηση, παραπλανητικές πρακτικές, ελαττωματικά προϊόντα και εγγυήσεις, διαφήμιση, παράδοση προϊόντων, αρμόδιες αρχές προστασίας,  βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών από ακατάλληλα προϊόντα.

Η δίωρη παρέμβαση είναι κατά κύριο λόγο βιωματική, εκκινώντας από τις καταναλωτικές εμπειρίες και τους προβληματισμούς των μαθητριών/μαθητών. Έτσι στην τάξη αναπτύσσονται διάλογος και συμμετοχή, μέσω των οποίων κατακτάται διαδραστικά η απαραίτητη γνώση και ενθαρρύνεται η έρευνα με κριτική σκέψη. Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποιούνται ποικίλα μαθησιακά μέσα, όπως ο καταιγισμός ιδεών, ο διάλογος, η επίλυση προβλήματος, τα πολυμέσα, η δομημένη έρευνα στο διαδίκτυο, τα βιωματικά σενάρια κ.ά.

Το πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2023-2024 υλοποιείται σε σχολεία της Αττικής δωρεάν, στη σχολική τάξη κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, με στοιχειώδη τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή έναν υπολογιστή και προτζέκτορα για την προβολή οπτικοακουστικού υλικού, υπό τους τυπικούς όρους που τίθενται στην έγκρισή του.

Έγκριση προγράμματος

Εκπαιδευτικό υλικό
Για τις Ε και ΣΤ τάξεις του Δημοτικού (ppt)
Για το Γυμνάσιο (ppt)
Για το Λύκειο (ppt)

Έντυπο συναίνεσης

Πληροφορίες

Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Σημείο Επαφής: Αφροδίτη Θεοδωρακάκου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3893437
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  a.theodorakakou@mindev.gov.gr

Ψυχική Υγεία 
Ανήλικων Καταναλωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών, οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα, τα οποία, ως εκ του προορισμού, της χρήσης ή των συνθηκών διάθεσής τους δεν ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Επιβλαβή για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων με βάση την ανωτέρω διάταξη, μπορεί να είναι τα παιχνίδια που προκαλούν ανασφάλεια ή φόβο, παροτρύνουν άμεσα ή έμμεσα σε επιθετική και βίαιη συμπεριφορά, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, παροτρύνουν σε εθισμούς και επιβλαβείς δραστηριότητες, προτρέπουν στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας ή που είναι επιζήμια για το περιβάλλον.

Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία 
Ανήλικων Καταναλωτών

Η Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών λειτουργεί στο πλαίσιο του άρθρου 7α του N. 2251/1994 (Α' 194) και το έργο της περιλαμβάνει:

  • Την έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
  • Τον εντοπισμό γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και την εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων.
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικότερα δε των γονέων – καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

Χρήσιμες Συμβουλές από την Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών
Χρήσιμες Συμβουλές προς τους Γονείς

Η Επιτροπή Προστασίας για την Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών δέχεται αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων ως καταναλωτών, τα οποία διερευνά και γνωμοδοτεί σχετικά στο πλαίσιο της αποστολής της με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Y.A. 21682/9.3.2023 (B´ 1567) Συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α «Ψυχική Υγεία των Ανήλικων Καταναλωτών» του Ν. 2251/1994 (Α’ 194) για την προστασία των καταναλωτών.

Πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ειρήνη Βαρούτη 210-3893546
Αφροδίτη Θεοδωρακάκου 210-3893437
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
varouti@mindev.gov.gr
a.theodorakakou@mindev.gov.gr

Scroll to Top