ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή συστάθηκε με το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) με το οποίο προσδιορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της.

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι:

η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,
η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους,
η προαγωγή της πληροφόρησης και επιμόρφωσής τους ώστε να επηρεάζουν σε όφελός τους τις εξελίξεις στην αγορά,
η υποστήριξη της οργάνωσής τους σε ενώσεις καταναλωτών και της ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν, και
η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

γγε-κτήριο
Scroll to Top