ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 12 του Ν. 2251/1994).

Εκφράζει τις θέσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών επί θεμάτων ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, υποβάλλει, αρμοδίως, προτάσεις για την προώθηση των εννόμων συμφερόντων τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και εκδίδει γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων σχετικών με την αγορά και τους καταναλωτές και, ιδίως, επί νομοσχεδίων και διατάξεων που αφορούν στους καταναλωτές.

Αποτελείται από:

α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (τέως Οικονομίας και Ανάπτυξης), μετά των αναπληρωτών αυτών
β) το Συνήγορο του Καταναλωτή,
γ) δύο (2) εκπροσώπους από κάθε δευτεροβάθμια ένωση καταναλωτών,
δ) τρεις (3) εκπροσώπους από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις καταναλωτών,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά του αναπληρωτού αυτού,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
η) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.),
θ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ι) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ια) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ. Ε.Τ. Ε.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιε) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιστ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (πρώην Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών) (Σ.Ε.Β.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιη) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, μετά του αναπληρωτού αυτού,
ιθ) έναν (1) εκπρόσωπο υπηρεσιών γενικού – κοινωνικού ενδιαφέροντος / Ρυθμιστικών αρχών (μεταφορά, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες κ.λπ.), ανάλογα με τη θεματική ενότητα.

Όπου κριθεί αναγκαίο, καλούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά περίπτωση:

– οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων που είναι αρμόδιες σε θέματα προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (τέως Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης),
– πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα προστασίας καταναλωτή και
– εκπρόσωποι άλλων παραγωγικών τάξεων, καθώς και άλλοι φορείς που εμπλέκονται σε θέματα προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.)

Επιτροπή πιστοποίησης λειτουργίας Ενώσεων Καταναλωτών

Η Επιτροπή πιστοποίησης λειτουργίας Ενώσεων Καταναλωτών έχει ως έργο  την πιστοποίηση της πραγματικής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών και της τήρησης των παραγράφων 5, 6, 8 έως και 11 του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994.

Η πιστοποίηση ανακαλείται από την Επιτροπή εγγράφως σε περίπτωση που ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε βαθμού δεν υλοποιούν καμία δράση για δύο συνεχή έτη ή δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως 11 του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994.

Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από:
α) δύο (2) Προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Καταναλωτή και
γ) δύο (2) εκπροσώπους των Ενώσεων Καταναλωτών μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) που εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους

Scroll to Top