Πολιτική Προσβασιμότητας

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου δεσμεύεται να καθιστά προσβάσιμο τον οικείο ιστότοπο https://kataggelies.mindev.gov.gr και εφεξής «kataggelies» καθώς και την εφαρμογή για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει.
Ταυτότητα Δηλούντος
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 106 77
Επικοινωνία: https://kataggelies.mindev.gov.gr/επικοινωνία/
Κατάσταση συμμόρφωσης. Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020 και μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA). Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο και την εφαρμογή έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της υπηρεσίας UserWay που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες -συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.
Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε:
α) με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και β) με την χρήση του εργαλείου UserWay Website Accessibility Widget.
Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 1/11/2022.
Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας. Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου «kataggelies» μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.
Μη προσβάσιμο περιεχόμενο. Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020, εξαιρείται το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων. Αυτή η περίπτωση αφορά σε ιστοτόπους τρίτων φορέων εκτός του «kataggelies», που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.
Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου και της εφαρμογής, πάντα με την γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.
Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον οικείο ιστότοπο με το σαρωτή προσβασιμότητας του UserWay για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στον ιστότοπο και την εφαρμογή πλήρως προσβάσιμα, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.
Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.
Η επικοινωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με τα ανωτέρω γίνεται: α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας https://kataggelies.mindev.gov.gr/επικοινωνία, β) εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ 106 77.
Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση των συναφών αιτημάτων είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (e-mail: 1520@mindev.gov.gr).
Διαδικασία εκτέλεσης. Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.
Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

*** Τελευταία αναθεώρηση 1/11/2022

Scroll to Top