Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής

Με την υπ’ αριθ. 35935/13-4-2023 υπουργική απόφαση (Β’ 2640) θεσπίστηκε Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον ορθό τρόπο επικοινωνίας κάθε ανακοίνωσης μείωσης της τιμής και ιδίως κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών η άλλων συναφών πρακτικών και καταργήθηκε η υπ’ αρ. 56885/10-11-2014 (Β’ 3107) υ.α.

Scroll to Top