ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βασικός Τραπεζικός Λογαριασμός

Δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν προβαίνουν σε διακρίσεις εις βάρος των καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση λόγω της ιθαγένειάς τους ή του τόπου διαμονής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν μπορεί να συνεπάγονται οποιουδήποτε είδους διακριτική μεταχείριση.

Νομοθεσία

Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α' 47)

Συχνές Ερωτήσεις

Κάθε καταναλωτής που διαμένει νόμιμα στην ΕΕ δικαιούται τουλάχιστον έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών δωρεάν ή έναντι εύλογου τέλους (δηλαδή λογαριασμό που συνοδεύεται από χρεωστική κάρτα, καλύπτει τις αναλήψεις μετρητών, την τοποθέτηση χρηματικών ποσών και την εκτέλεση και λήψη πληρωμών).

Υπηρεσίες Πληρωμών

Θεσπίζονται οι κανόνες που αφορούν:
α) Στη διαφάνεια των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών και στις απαιτήσεις ενημέρωσης του χρήστη κατά την εκτέλεση συναλλαγών καθώς και για τις σχετικές επιβαρύνσεις
β) Στο μέγιστο χρόνο εκτέλεσης των συναλλαγών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής (δηλ. του παρόχου του πληρωτή και του παρόχου του δικαιούχου πληρωμής)
γ) Στις προθεσμίες για τη διαθεσιμότητα και την τοκοφορία των χρηματικών ποσών που πιστώνονται σε λογαριασμό πληρωμών
δ) Στη δυνατότητα επιστροφής των ποσών ή διόρθωσης της συναλλαγής σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης, καθυστερημένης και μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής
ε) Στη μη επιβάρυνση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμής για τη χρήση μέσου πληρωμής (π.χ. κάρτα, τραπεζικό έμβασμα ή μετρητά)
στ) Στην ταυτοποίηση των συναλλασσόμενων βάσει ασφαλούς διαδικασίας.

Νομοθεσία

Ν. 4537/2018 "PSD II" (ΦΕΚ Α' 84)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος από τον έμπορο για την χρήση κάρτας που έχει εκδοθεί στην ΕΕ.

Η ευθύνη σας σε περίπτωση μη εγκεκριμένης πληρωμής - για παράδειγμα σε περίπτωση κλοπής της πιστωτικής σας κάρτας - περιορίζεται σε ανώτατο ποσό 50 ευρώ (εξαιρούνται οι περιπτώσεις βαριάς αμέλειας). Δεν φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη πληρωμή που γίνεται αφού έχετε ενημερώσει την τράπεζά σας ή για ηλεκτρονική πληρωμή μέσω διαδικτύου εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σας ή η τράπεζά σας δεν προβλέπει αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.

Καταναλωτικά Δάνεια και Κάρτες

Υπαναχώρηση από τη δανειακή σύμβαση

Ο καταναλωτής δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πίστωσης εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να αναφέρει τους λόγους της υπαναχώρησης. Η προθεσμία αυτή υπαναχώρησης αρχίζει: α) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης πίστωσης ή β) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής παραλαμβάνει τους όρους της σύμβασης.

Πρόωρη εξόφληση

Ο καταναλωτής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να εκπληρώσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση πίστωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που συνίσταται στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναπομένον διάστημα της σύμβασης.

Νομοθεσία

Υ.Α. Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ Β' 917)

Συχνές Ερωτήσεις

Η τράπεζα μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα της δίνει ο νόμος, π.χ. κατάσχεση αυτοκινήτου. Επισημαίνεται δε ότι σε τέτοια περίπτωση έχετε εγγραφεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., γεγονός που επηρεάζει την περαιτέρω πιστοληπτική σας ικανότητα.

Η τράπεζα έχει δικαίωμα να εξετάζει συνεχώς και κατ’ επέκταση να αναθεωρεί και να αυξομειώνει το πιστωτικό όριο αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας και της εν γένει πιστωτικής συμπεριφοράς του κατόχου της κάρτας και να αξιολογεί κατά πόσο αυτός πληροί τα πιστοδοτικά κριτήρια της τράπεζας.

Ακατάσχετος Τραπεζικός Λογαριασμός

Έλεγχος ως προς την καταχρηστικότητα γενικού όρου της σύμβασης (αρ. 2 του Ν.2251/94).

Νομοθεσία

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών)
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 982 παρ.2 περ.δ (αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων)
Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α' 191) (αρμοδιότητα Γενικής Γραμματείας Εμπορίου)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε), αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, περιέχει ειδικές διατάξεις για την προστασία από την κατάσχεση μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά και των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα:
α) Δεν επιτρέπεται από το Δημόσιο η κατάσχεση από τον λογαριασμό σας μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ενός δευτέρου (1/2) του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

Καταρχήν απαγορεύεται η κατάσχεση στο λογαριασμό σας από τράπεζες ή ιδιώτες δανειστές για το ποσό που αφορά σε μισθό ή σύνταξη ή ασφαλιστική παροχή (άρθρο 982 παρ.2 περ.δ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Εάν δεν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος ή ακόμα κι αν το ποσό του μισθού ή της σύνταξής σας είναι μικρότερο από 1.500 ευρώ, βάσει του νόμου 4161/2013, άρθρο 20, απαγορεύεται η κατάσχεση για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ /ή 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.
Ωστόσο βασική προϋπόθεση για να προστατέψετε τα χρήματά σας είναι να προσδιορίσετε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4161/2013, το λογαριασμό για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο με δήλωσή σας προς ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Scroll to Top