ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Ασφαλιστικά Επενδυτικά Προϊόντα

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξετάζει καταγγελίες σχετικά με υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν στους γενικούς όρους συναλλαγών των ασφαλιστικών συμβάσεων, καθώς και στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών. Η Υπηρεσία δεν αποτελεί φορέα διαμεσολάβησης για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εποπτευομένων φορέων. Επίσης, δεν εξετάζει καταγγελίες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, είναι αόριστες ή καταφανώς καταχρηστικές.

Η εποπτεία του συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτική ασφάλιση μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Η εποπτεία των φορέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ασκείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σχετικά με τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Νομοθεσία

Ν. 2251/1994
Π.Δ. 13/2022

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας, προκειμένου να σας αιτιολογήσει η ασφαλιστική σας εταιρεία τους λόγους καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής της αποζημίωσης. Εάν δε λάβετε επαρκείς εξηγήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή ή στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης κι έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, μπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό της αποζημίωσης μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

Σχετικά με άρνηση, καθυστέρηση ή διαφορά στην εκτίμηση της ζημιάς που αφορά καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης υλικών ζημιών μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος - Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης - Τμήμα Εποπτείας Δικτύων Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Καταγγελιών Ιδιωτικής Ασφάλισης (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, T.K. 102 50, email: dep.insurancesup@bankofgreece.gr) ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση ενημέρωσης για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την οποία υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης (αρ. 29 παρ. 4 εδ. γ του ν. 2496/1997, Α΄ 87). Σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης αναφορικά με την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης- Τμήμα Εποπτείας Δικτύων Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Καταγγελιών Ιδιωτικής Ασφάλισης (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 102 50, email: dep.insurancesup@bankofgreece.gr) ή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Σχετική πληροφόρηση για ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν πτωχεύσει μπορεί να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τηλ.: 210 320 1111).

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε όρο του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης που θεωρείτε ότι παρεκκλίνει από την αρχική αίτησή σας για ασφάλιση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο εντύπου δήλωσης εναντίωσης. Το έντυπο δήλωσης εναντίωσης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου – συμβολαίου. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι ποτέ δεν υπογράφηκε η σύμβαση ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή/και μετά απ’ αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την ασφαλιστική εταιρία έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση τη σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί.

Με βάση το άρθρο 2α του νόμου Ν. 2251/1994, ως ισχύει, μπορούν να καθορίζονται οι κρίσιμοι δείκτες ή παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 13/2022, οι σχετικοί παράγοντες που συνθέτουν τον Εθνικό Δείκτη Υγείας (ΕΔΥ) ο οποίος θα καταρτίζεται από τον ΙΟΒΕ είναι:
1. H ηλικία των ασφαλισμένων και των αποζημιωμένων.
2. Οι ημερομηνίες ισχύος των αντίστοιχων ασφαλίσεων.
3. Οι ημερομηνίες αναγγελίας των περιστατικών για τα οποία καταβλήθηκε αποζημίωση.
4. Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.
5. Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από την ασφαλιστική εταιρία για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.
6. Τα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, δηλαδή οι εκκρεμείς αποζημιώσεις για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.
7. Το χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία τα παραπάνω δεδομένα είχαν τις συγκεκριμένες τιμές.
Σε περίπτωση που οι δείκτες και οι παράγοντες της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων του ισόβιου ασφαλιστηρίου ζωής σας, δεν πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, θα πρέπει να ενημερωθείτε για κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή και τον τρόπο που αυτή υπολογίζεται εντός προθεσμίας 60 τουλάχιστον ημερών πριν την ημερομηνία της αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση διαφωνίας, έχετε τη δυνατότητα να καταγγείλετε την ασφαλιστική σύμβαση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής.

Ενημέρωση Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξετάζει καταγγελίες σχετικά με την ενημέρωση οφειλετών περί ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, υπό το πρίσμα του Ν. 3758/2009 σύμφωνα με τον οποίο θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, καθώς και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015 και των δανειστών όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση των οφειλετών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Η Υπηρεσία διαθέτει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων, προβαίνοντας σε ενδελεχείς ελέγχους κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών.

Νομοθεσία

Ν.3758/2009 (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (Α' 14).

Συχνές Ερωτήσεις

Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμη οφειλή, ο δανειστής υποχρεούται να έχει επιβεβαιώσει τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας έχει ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης.

Όχι. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.

Οι υπάλληλοι των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με τη ληξιπρόθεσμη οφειλή.

Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες (10) αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων επιτρέπεται να επικοινωνούν μαζί σας μόνο τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.

Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές.

Μόνο σε περίπτωση που έχετε δηλώσει το τηλέφωνο εργασίας ως το μοναδικό αριθμό επικοινωνίας.

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής σας να σας χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας ή/και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όχι. Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών από το δανειστή στην εταιρεία.

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 598/03.12.2012 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ’), οι δικηγόροι/δικηγορικές εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Νόμου 3758/2009 περί των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών. Σύμφωνα δε και με την υπ’ αριθ. 49/2011 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στην οποία αναφέρεται, συμφωνώντας, και η ως άνω Γνωμοδότηση), αρμόδιοι για την επιβολή τυχόν κυρώσεων σε δικηγόρους/δικηγορικές εταιρείες, είναι οι οικείοι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Με συγκεκριμένο θέμα έχει ασχοληθεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Βλ. το από 14.11.2014 δελτίο τύπου του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών «εισπρακτικών»).

Ρύθμιση Οφειλών

Όσον αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, αρμοδιότητα έχει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/).

Scroll to Top