ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Γενικές Πληροφορίες

Νόμιμη Εγγύηση

Η διετής, ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του στον αγοραστή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Εμπορική Εγγύηση

Εγγύηση επιπλέον της νόμιμης, παρεχόμενη προαιρετικά από τον πωλητή ή τον παραγωγό για επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντος, ή επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους της.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο, με χρήση εντύπου παρεχόμενου από τον προμηθευτή ή σαφή δήλωση για την απόφαση να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών και αναιτιολόγητα για συμβάσεις από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Επίλυση Διαφορών

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών, Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού

Η εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών συνιστά διαδικασία στην οποία ένα ουδέτερο τρίτο μέρος  βοηθά καταναλωτή και προμηθευτή να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση της διαφοράς τους.

Για διαφορές με προμηθευτές σε χώρες της ΕΕ σχετικά με ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ).

Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και Επαρχείων της χώρας και σε αυτές μπορούν να προσφεύγουν οι καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με τους προμηθευτές (επιχειρήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/consumer-rights/consumer-rights-and-guarantees

Ελαττωματικά Προϊόντα

Εγγυήσεις, Τεχνική Υποστήριξη, Οδηγίες Χρήσης

Αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, την ευθύνη φέρει ο πωλητής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/goods/defective-products

Μη Παράδοση Προϊόντος

Αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/el/sdg/starting-running-and-closing-business/fairness-and-transparency-in-commercial-practices

Γενικοί Όροι Συμβάσεων

Απαγορεύεται η αναγραφή σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου και σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί  με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις

Νομοθεσία

Υ.Α. Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β' 1353)

Υ.Α. Ζ1-21/2011 (ΦΕΚ Β' 21)

Συχνές Ερωτήσεις

Έξοδα που δεν συνδέονται με δικαιολογημένες δαπάνες προς τρίτους ελέγχονται ως προς την καταχρηστικότητά τους. Απαγορεύεται και είναι καταχρηστικός ο όρος σε σύμβαση στεγαστικού δανείου που προβλέπει την επιβολή προμήθειας ή εξόδων φακέλου.

Έχει κριθεί ήδη με την απόφαση του Αρείου Πάγου αριθ. 430/2005, ότι δεν είναι επιτρεπτή η καταβολή ποινής πρόωρης εξόφλησης σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το ίδιο προβλέπει και η ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β’ 1353) που απαγορεύει την αναγραφή όρου στη σύμβαση του δανείου που προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μερικώς ή ολικώς του κεφαλαίου του δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, η οποία πραγματοποιείται μετά τον πρώτο χρόνο σύναψης της σύμβασης και εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής, ο καταναλωτής θα καταβάλει ως αποζημίωση στο πιστωτικό ίδρυμα ποσό ίσο με ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα, ή τόκους ορισμένων μηνών επί του κεφαλαίου αυτού.

Οι καταναλωτές που έχουν συνδέσει με (ξεχωριστή από τη σύμβαση) έγγραφη εντολή-εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα, τραπεζικό λογαριασμό τους για την εξυπηρέτηση δανειακών τους υποχρεώσεων στον οποίο κατατίθενται μηνιαίως τα ποσά της μισθοδοσίας, της σύνταξης ή του επιδόματος ανεργίας, έχουν το δικαίωμα με γραπτό αίτημά τους προς την Τράπεζα να ζητήσουν ανάκληση της ως άνω εντολής και εξυπηρέτηση της δανειακής υποχρέωσης με άλλο τρόπο. Η εντολή δεν είναι ανέκκλητη για τους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς.

Scroll to Top