ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εθνική νομοθεσία

 

 

Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την Υ.Α. 5338/17.1.2018 (Β’40) και έχει τροποποιηθεί με τους νόμους Ν. 4738/2020 (Α’ 207), Ν. 4933/2022 (Α’ 99), Ν. 4967/2022 (Α’ 171) και Ν. 5019/2023 (Α' 27).

Ν. 3758/2009 (Α’ 68) Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 36  παρ.1 του N. 4038/2012 (Α’ 14).

Ν. 4438/2016 (Α’ 220) Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν. 4537/2018 (Α’ 84).

Ν. 4465/2017 (Α’ 47) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ.

Ν. 4537/2018 (Α’ 84) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.

Ν. 4764/2020 (Α’ 256) Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 84. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 13 του Κανονισμού), παρ. 2.

Άρθρο 85. Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 14 του Κανονισμού), παρ. 2 (α) και (β).

N. 4933/2022 (Α' 99) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.

N. 4967/2022 (Α' 171) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών.

Π.Δ. 131/2003 (Α’ 116) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Π.Δ. 10/2017 (Α’ 23) Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Υ.Α. Ζ1−1262/29.10.2007 (Β’ 2122) Ρύθμιση των τύπων και των όρων  των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια.

Κ.Υ.Α. Ζ1-699/23.6.2010 (Β’ 917) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, όπως τροποποιήθηκε με την K.Y.A. 108544/15.10.2018 (Β’ 4914) & άρθρο 40 N. 4438/2016 (Α’ 220).

Κ.Υ.Α. Ζ1−130/21.2.2011 (Β’ 295) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής.

Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.6.2015 (Β’ 1421) Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Κ.Υ.Α 18898/13.2.2019 (Β’ 746) Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/302.

Κ.Υ.Α. 2126/16.1.2020 (Β’ 27) Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 και της κοινής  υπουργικής απόφασης  Κ.Υ.Α. Ζ1-827/2006 (Β’ 1086), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 14486/15.2.2023 (Β´ 997).

Υ.Α. 33100/26.3.2020 (Β’ 1285) Κατάρτιση δημοσίου καταλόγου και ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στις οντότητες που εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 της κοινής υπουργικής απόφασης Κ.Υ.Α. 2126/16.1.2020 (Β’ 27).

Υ.Α. 6312/25.1.2024 (Β’ 794) Τροποποίηση της Υ.Α. 109904/4.12.2023 (Β' 6822) Καθορισμός των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών (Μ.Ε.Κ), των υποχρεώσεων των ενώσεων καταναλωτών για τα τηρούμενα βιβλία, των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή τους στο Μητρώο, των υποχρεώσεων επικαιροποίησης των στοιχείων και τη διαγραφή τους από το Μητρώο σε εφαρμογή των άρθρων 10γ,10δ και 10ζ του Ν. 2251/1994.

Κ.Υ.Α. 22999/20.3.2024 (Β' 2059) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Κ.Υ.Α 18898/13.2.2019 (Β’ 746) για την λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 και Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ.

ΚΥΑ 22998/20.3.2024 (Β' 2059) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.6.2015 (Β’ 1421) Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Scroll to Top