ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης: Ευτυχία Λιανού
Τηλέφωνο: 210 3893441
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: e.lianou@mindev.gov.gr

Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

Προϊστάμενος: Θεόδωρος Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 3893208
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: theopap@mindev.gov.gr

Προϊσταμένη: Αθηνά Σαλάππα
Τηλέφωνο: 210 3893424
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: salappa@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

 • Ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή και η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος στρατηγικής δράσης για θέματα καταναλωτή, βάσει των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές.
 • Η μελέτη, επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.
 • Η παρακολούθηση της διεθνούς πολιτικής, της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες προβλέπονται στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 2126/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’27) για την προστασία του καταναλωτή.
 • Η συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΕΕ και με τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας του καταναλωτή.
 • Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή με διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας καταναλωτή.
 • Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή.
 • Η συμμετοχή στη διαδικασία κωδικοποίησης της καταναλωτικής νομοθεσίας.
 • Η λειτουργία ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του «Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (L345)».
 • Η συμμετοχή στην ετήσια διενέργεια σαρώσεων (sweeps) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ιστοσελίδες εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, για τον εντοπισμό των παραβάσεων διατάξεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, καθώς και η παροχή συνδρομής στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με σαρώσεις (sweeps) ιστοσελίδων που πραγματοποιεί η ίδια σε εθνικό επίπεδο.
 • Η σύγκληση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του ν. 2251/1994, η σύνταξη εισηγήσεων για την έκδοση αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργού και η υιοθέτηση κωδίκων ορθής πρακτικής για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.
 • Η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την σύναψη μνημονίων στον τομέα προστασίας καταναλωτή με τις υπό ένταξη χώρες στην ΕΕ.
 • Η εποπτεία της δραστηριότητας του Συνηγόρου του Καταναλωτή, και η υποστήριξη του έργου του, και ιδίως στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που τον αφορούν.

Προϊσταμένη: Ευαγγελία Κοτζαμπασάκη
Τηλέφωνο: 210 3893353
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kotzambasaki@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

 • Η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών αρμοδιότητας επί θεμάτων προστασίας του καταναλωτή.
 • Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου στο ρυθμιστικό πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
 • Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση των Μητρώων Διοικητικών Κυρώσεων, Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και λοιπών μητρώων σχετικών με την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.
 • Η σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών σε σχέση με πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή καθώς και των απόψεων επί προδικαστικών ερωτημάτων που τίθενται από το Δικαστήριο της ΕΕ για θέματα προστασίας καταναλωτή.
 • Η καταγραφή και τήρηση σε αρχείο περιλήψεων των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατόπιν προσφυγών κατά πράξεων της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και η σχετική ενημέρωση αυτής.

Προϊστάμενος: Δημήτρης Ταταρίδης
Τηλέφωνο: 210 3893239
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.tataridis@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

 • Η ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, και τα μέσα προστασίας των συμφερόντων τους.
 • Η μέριμνα για τη λειτουργία και την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης για θέματα καταναλωτών.
 • Η μέριμνα για τη διεξαγωγή και οργάνωση προωθητικών ενεργειών για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως έκδοση δελτίων τύπου, ενημερωτικών φυλλαδίων, και η διοργάνωση εκδηλώσεων-ημερίδων.
 • Η οργάνωση και η λειτουργία των ψηφιακών μέσων, και ιδίως της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και της τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520, μέσω των οποίων παρέχεται πληροφόρηση στους καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους και λαμβάνονται αναφορές, καταγγελίες και παράπονα σχετικά με παραβιάσεις διατάξεων καταναλωτικής νομοθεσίας.
 • Η άσκηση των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία αναφορικά με τις ενώσεις καταναλωτών, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς και τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά, διεθνή ή άλλα συλλογικά όργανα της ΕΕ.
 • Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, η εισήγηση και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση ορθών καταναλωτικών προτύπων καθώς και την προαγωγή της εκπαίδευσης ανηλίκων σε καταναλωτικά θέματα.
 • Η τήρηση και η διαχείριση του μητρώου ενώσεων καταναλωτών.
 • Η συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών.
 • Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τους καταναλωτές, τα στελέχη των καταναλωτικών οργανώσεων, φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και φορέων που εκπροσωπούν προμηθευτές για θέματα προστασίας καταναλωτή.
 • Η επιδίωξη συνεργειών με άλλους δημόσιους φορείς για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων σχετικών με την προστασία του καταναλωτή.
 • Η παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και εξωστρέφειας και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους με τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και προτάσεων για επανασχεδιασμό των δράσεων.
 • Η συγκέντρωση μελετών, ερευνών, στατιστικών στοιχείων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394, και από τις ενώσεις καταναλωτών με σκοπό την αποτύπωση του βαθμού προστασίας του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα.

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

Προϊστάμενος: Βασίλειος Καρόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3893342
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: karopoulos@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

 • Η λήψη και η επεξεργασία καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.
 • Η διενέργεια ελέγχου, περιλαμβανομένων των σαρώσεων (sweeps) σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών.
 • Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας του καταναλωτή.
 • Η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, ιδίως του ν. 2251/1994, ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σε σχέση με αγαθά και υπηρεσίες.
 • Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή ή κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
 • Η υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου σε ζητήματα εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών.
 • Η συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα προστασίας καταναλωτή περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού και τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 • Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών.
 • Η άσκηση των εξουσιών έρευνας και επιβολής που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 για την διερεύνηση κάθε υπόθεσης και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητάς της, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
 • Η λειτουργία ως Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 και η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, με το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης, αλλά και με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, για την εφαρμογή του.
 • Η παρακολούθηση συνεδριάσεων ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της Διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών από υπαλλήλους που έχουν οριστεί σημεία επαφής της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394.

Αν. Προϊσταμένη: Τζοβαρίδη Δωροθέα
Τηλέφωνο: 210 3893367
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tzovaridi@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης όσον αφορά στα καταναλωτικά προϊόντα, για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της.

Προϊστάμενος: Ιωάννης Χαϊμαντάς
Τηλέφωνο: 210 3893216
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chaimantas@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης όσον αφορά σε κάθε είδους υπηρεσίες προς καταναλωτές για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τραπεζικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

Προϊσταμένη: Τσομάκου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 210 3893216
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tsomakou@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Τραπεζικών Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της όσον αφορά στις υπηρεσίες και τα τραπεζικά προϊόντα που παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα για:

 • Υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες που συνδέονται με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.
 • Πιστώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με δανεισμό χρημάτων, όπως δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, στεγαστικά, πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Προϊσταμένη: Οικονόμου Καλλιόπη
Τηλέφωνο: 210 3893184
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: oikonomou@mindev.gov.gr

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για θέματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία αρμοδιότητάς της, όσον αφορά σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά προϊόντα, που παρέχονται από χρηματοοικονομικούς φορείς, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως:

 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά χρημάτων, που δεν συνδέονται με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών καθώς και υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος.
 • Υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ασφαλίσεις γενικών κλάδων, μεταφορών, αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, ασφαλίσεις υγείας, ατυχημάτων, ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και κάθε άλλης ασφάλισης.
 • Επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις σε ομόλογα, κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ή επενδυτικά προϊόντα.
 • Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
 • Την παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και την ενημέρωση των οφειλετών.
Scroll to Top