ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εθνική νομοθεσία

Ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με την Υ.Α. 5338/17.1.2018 (Β’40) και έχει τροποποιηθεί με τους νόμους Ν. 4738/2020 (Α’ 207), Ν. 4933/2022 (Α’ 99), Ν. 4967/2022 (Α’ 171) και Ν. 5019/2023 (Α' 27).

Ν. 3758/2009 (Α’ 68) Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 36  παρ.1 του N. 4038/2012 (Α’ 14).

Ν. 4438/2016 (Α’ 220) Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν. 4537/2018 (Α’ 84).

Ν. 4465/2017 (Α’ 47) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ.

Ν. 4537/2018 (Α’ 84) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.

Ν. 4764/2020 (Α’ 256) Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 84. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 13 του Κανονισμού), παρ. 2.

Άρθρο 85. Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (Άρθρο 14 του Κανονισμού), παρ. 2 (α) και (β).

N. 4933/2022 (Α' 99) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.

N. 4967/2022 (Α' 171) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών.

Π.Δ. 131/2003 (Α’ 116) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Π.Δ. 10/2017 (Α’ 23) Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

Υ.Α. Ζ1−1262/29.10.2007 (Β’ 2122) Ρύθμιση των τύπων και των όρων  των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια.

Κ.Υ.Α. Ζ1-699/23.06.2010 (Β’ 917) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, όπως τροποποιήθηκε με την K.Y.A. 108544/15.10.2018 (Β’ 4914) & άρθρο 40 N. 4438/2016.

Κ.Υ.Α. Ζ1−130/21.02.2011 (Β’ 295) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής.

Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.06.2015 (Β’ 1421) Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Κ.Υ.Α 18898/13.02.2019 (Β’ 746) Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/302.

Κ.Υ.Α. 2126/16.1.2020 (Β’ 27) Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού 2017/2394, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών με την κατάργηση του κανονισμού 2006/2004 και της κοινής  υπουργικής απόφασης  Κ.Υ.Α. Ζ1-827/2006 (Β’ 1086), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 14486/15.2.2023 (Β´ 997).

Υ.Α. 33100/26.3.2020 (Β’ 1285) Κατάρτιση δημοσίου καταλόγου και ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στις οντότητες που εκδίδουν εξωτερικές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 της κοινής υπουργικής απόφασης Κ.Υ.Α. 2126/16.01.2020 (Β’ 27).

Scroll to Top